ข่าว/กิจกรรม

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่าน ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันปีใหม่  
view: 64 shares: