ข่าว/กิจกรรม

พิธีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559

                เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจากท่าน ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย ที่ปรึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวันสงกรานต์ 
view: 121 shares: