ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

                 นางสาวสุพัตรา แผนวิชิต นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการวิจัยเรื่อง "กฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินต้นแบบ" ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
view: 76 shares: