พันตำรวจเอก ดร.คมสัน สุขมาก

รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ"

รางวัล

- ได้รับทุนวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558                    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม      
พ.ศ. 2554                    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547                    นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540                    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2535                    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2531                    รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน      รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2552                    ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
พ.ศ. 2539                    สารวัตรภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พ.ศ. 2537                    นายเวรผู้บังคับการ ตำรวจสันติบาล 2
view: 0 shares: