ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง

อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น"
(ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลยุติธรรม)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559                   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2544                   หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 4
พ.ศ. 2525                   นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2524                   เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2522                   นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
พ.ศ. 2553                    ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 2
พ.ศ. 2551                    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
พ.ศ. 2539                    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2526                    ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 24
view: 0 shares: