ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมสานสายสัมพันธ์น้องพี่ นักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

                  นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นน้อง-รุ่นพี่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2559 ณ สากลรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
                  การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ในครั้งนี้ มีกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ มากมาย โดยในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมอบรมลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 68 โดยพลเรือตรี สมัคร หนูไพโรจน์ นายกสโมสรลูกเสือนาวี และช่วงหัวค่ำประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
                  และในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ช่วงเช้า ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีผูกข้อมือ โดยได้เรียนเชิญพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บรรยายถึงความสำคัญในการทำพิธีดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ความหมายของคำว่า "อาจารย์" และ "ลูกศิษย์" ไว้อย่างลึกซึ้ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและสุขใจอย่างถ้วนหน้า และในช่วงบ่าย รุ่นพี่ได้ให้แนะนำรุ่นน้องจากประสบการณ์จริง ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเปิดเล่ม การขอทุนวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเทคนิคการศึกษาให้สำเร็จภายใน 3 ปี นับว่าเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก