ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                พันตำรวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก (ปัจจุบัน พลตำรวจตรี ดร.) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้ทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี สาขานิติศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ"
                โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่
                1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
                2. รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
                ทั้งนี้ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นหลักสูตรเดียวที่ได้รับรางวัลในสาขานิติศาสตร์ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
view: 431 shares: