ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

             นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
             1. นางสาวจุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                 วิทยานิพนธ์ เรื่อง "กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิแม่กรณี"
                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 
             2. นายณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร
                 วิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้า"

                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต 
             บรรยากาศภายในงานมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติรัฐกิจและการบริหาร และ ดร.อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนักศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 
view: 980 shares: