ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

การสัมมนานี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่284)  พ.ศ.2538
view: 11 shares: