ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการดำเนินคดีในห้องพิจารณาของศาล เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติการในศาลระหว่างพิจารณาคดี โดยจำลองจากห้องพิจารณาคดีของศาลจริง ซึ่งประกอบด้วย บัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์ ที่นั่งฝ่ายกจำเลย และหน้าบัลลังก์

ห้องปฏิบัติการศาลจำลองนี้ นอกจากจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว ยังใช้สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติในห้องพิจารณาคดีของศาลที่มีวิธีพิจารณาความเป็นพิเศษ นอกจากวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาในคดีต่างๆ เช่น คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีปกครอง และคดีครอบครัว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพของการดำเนินคดีในห้องพิจารณาและได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการดำเนินคดีของศาล การซักถามพยาน การถามค้านพยานของทนายความทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย

 
view: 0 shares: