ห้องปฎิบัติการ

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (Sripatum Legal Center)


ศูนย์กฎหมายศรีปทุม
(Sripatum Legal Center)
ในปัจจุบัน นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการสอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีโอกาสบริการงานวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย “ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (Sripatum Legal Center)” จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งโดยการทำวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม และการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่สังคม

ภารกิจ
ศูนย์กฎหมายศรีปทุม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การบริการงานวิชาการที่มีคุณภาพอันเป็นผลสืบเนื่องจากการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยต่อสังคม รวมถึงการอบรมให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านกฎหมายให้มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนงานบริการสังคม ซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา
2. เพื่อสร้าง Brand และชิงความเป็นผู้นำด้านกฎหมายของประเทศไทย
3. เพื่อเสริมสร้างชื่อเลียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติมากยิ่งขึ้น
 
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม

UploadImage
อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุมและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ in collaboration with Indiana University
ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (Academic Excellence) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
-  กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
-  กฎหมายธุรกิจโรงพยาบาล
-  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ย
-  กฎหมายนวัตกรรมและธุรกิจ Startup
-  กฎหมายธุรกิจออนไลน์
-  กฎหมายธุรกิจครอบครัว
-  กฎหมายอุตสาหกรรมบันเทิง
-  กฎหมายการเจรจาต่อรองสัญญา
-  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-  กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ
- คณะทำงานพัฒนาการรับรองคุณภาพมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- คณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- คณะทำงานวิชาการด้านการแพทย์รีเจนเนอเรทีฟและเซลล์บำบัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
  การแพทย์และสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิชาการ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการเงิน ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ในคณะกรรมการกลางไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์
- ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการและอนุกรรมาธิการอาเซียนคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (มาตรา 190) สภาผู้แทนราษฎร

บทความวิชาการ  
- อนาคตธุรกิจร้านขายยา กับ ยาแพง ต่อร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
- วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ผลกระทบที่อาจเกิดต่อประเทศและข้อเสนอแนะ
- วาระสุดท้ายของชีวิต vs ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต Living Will”
- ธุรกิจเสริมผ่านทางออนไลน์กับงานประจำ eight to five …
- ในยุค e กับภัยอันตรายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย…จะทำอย่างไร
- การทวงถามหนี้ที่เจ้าหนี้ต้องรู้ภายใต้กฎหมายใหม่
- ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กฎหมายลิขสิทธิ์ ในยุคอินเตอร์เน็ตที่ไร้ขอบเขต
- “เช็คก่อนแชร์” ก่อนติดคุก!
- “บันทึกหลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
 
 
บทสัมภาษณ์
- “กมธ. สาธารณสุขฯ ถามกรมบัญชีกลางออกเกณฑ์เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยมะเร็ง ลิดรอนสิทธิหรือไม่” มติชนออนไลน์,
   10 มิถุนายน 2561

โทร      : 0 2579 1111 ต่อ 1010
มือถือ    : 08 1667 6666
แฟกซ์    : 0 2579 1111 ต่อ 2384
อีเมล์     : niti.ne@spu.ac.th
view: 0 shares: