ห้องปฎิบัติการ

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (Sripatum Law Center)


ศูนย์กฎหมายศรีปทุม
(Sripatum Law Center)

ในปัจจุบัน นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการสอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีโอกาสบริการงานวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย “ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (Sripatum Law Center)” จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งโดยการทำวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม และการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่สังคม

ภารกิจ
ศูนย์กฎหมายศรีปทุม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การบริการงานวิชาการที่มีคุณภาพอันเป็นผลสืบเนื่องจากการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยต่อสังคม รวมถึงการอบรมให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านกฎหมายให้มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนงานบริการสังคม ซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา
2. เพื่อสร้าง Brand และชิงความเป็นผู้นำด้านกฎหมายของประเทศไทย
3. เพื่อเสริมสร้างชื่อเลียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติมากยิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม

UploadImage

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์

ปริญญาโท: นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ in collaboration with Indiana University
ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (Academic Excellence) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
- กฎหมายทางการแพทย์
- กฎหมายสาธารณสุข
- กฎหมายธุรกิจทางด้านSME
- กฎหมายการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (arbitration) และแบบไกล่เกลี่ย (mediation)

ได้รับเชิญเป็น
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิชาการ
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการเงิน ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในคณะกรรมการกลางไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์
- ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์และนิติอาวุโส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- Associate Member, Chartered Institute of Arbitrators “CIArb”

เคยดำรงตำแหน่ง
- กรรมการบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (มาตรา 190) สภาผู้แทนราษฎร
- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการและอนุกรรมาธิการอาเซียนคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT)
view: 0 shares: