ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์ (ที่ปรึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ) พร้อมด้วยนักศึกษารหัส 65 พาน้องรหัส 66 และผองเพื่อนไปดูงาน ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินการของทางศาลตั้งแต่เรื่องสำนวน อุปกรณ์ติดตาม (กำไล EM) การประกันตัว ห้องฝากขัง การรับฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา รวมไปถึงการพิจารณาคดีความอีกด้วย 

ขอขอบคุณ ท่านบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศาลแขวงพระนครเหนือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
view: 92 shares: