บริการวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย  เรื่อง การเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการ ไฟล์แนบ

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอนออนไลน์) ไฟล์แนบ
view: 0 shares: