บริการวิชาการ

รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา 2563

​คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านต่างๆของอาจารย์เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งจะสามารถนำมาถ่ายทอดและเป็นประโยชน์แก่การพัฒนานักศึกษา ดังนั้นคณะนิติศาสตร์จึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และได้ถูกนำมารวบรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และ การวิจัย ในลักษณะของ explicit knowledge ที่สามารถเผยแพร่ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของคณะ รวมถึงคณะวิชาฯอื่นๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและประชาชนที่สนใจ ผ่านทาง Website ของคณะนิติศาสตร์ สำหรับการดำเนินการการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยคณาจารย์ของคณะฯได้นำแนวทางการปฏิบัติที่ดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ไปศึกษาและทดลองใช้  โดยสรุปผลการดำเนินงานในรายงานฉบับนี้

โหลดรายงานจัดการความรู้ตาม ไฟล์แนบ

view: 0 shares: