ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 20.05 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 13 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
3. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)      รุ่น 6   
4. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
5. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
6. นายพงศพล           มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
7. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
8. ร.ศ.เกรียงศักดิ์         โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
9. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5       
10. นส.ชัดติยาพร        คำแสน (นาง)             รุ่น 5 
11. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์       ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
12. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
13. นายณยศ             วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5

 
view: 19 shares: