ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. - 20.25 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 14 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. ร.ศ.เกรียงศักดิ์         โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
3. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
4. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5       
5. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
6. นายพงศพล           มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
7. นส.ชัดติยาพร          คำแสน (นาง)             รุ่น 5 
8. นายกมลวรรธน์        ขจรกิติสกุลชัย (ป๊อก)     รุ่น 8
9. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
10. ร.ท.กฤตนัย           ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
11. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)    รุ่น 6   
12. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์       ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
13. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
14. นายณยศ             วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
view: 18 shares: