ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. - 20.05 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 12 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายพงศพล           มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)           รุ่น 5
3. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
4. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)    รุ่น 5       
5. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
6. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์        ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
7. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
8. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)     รุ่น 6
9. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
10. นายณยศ             วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)        รุ่น 5
11. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)         รุ่น 6
12. นส.ชัดติยาพร        คำแสน (นาง)              รุ่น 5 
view: 20 shares: