ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. - 19.45 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 11 คน
1. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
2. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
3. นายพงศพล            มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
4. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)    รุ่น 5       
5. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
6. นส.พัชราวดี            สุนทรศารทูล (โอ้)        รุ่น 6
7. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์        ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
8. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
9. นายคุณาชา             ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
10. นส.ชัดติยาพร         คำแสน (นาง)             รุ่น 5 
11. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)    รุ่น 6   

 
view: 25 shares: