ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. - 13.15 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 14 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)       รุ่น 8
2. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)        รุ่น 5
3. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)            รุ่น 7
4. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)          รุ่น 6
5. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)        รุ่น 5

6. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์        ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)              รุ่น 8    
7. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)      รุ่น 6
8. นส.ชัดติยาพร          คำแสน (นาง)              รุ่น 5   
9. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5   
10. รศ.เกรียงศักดิ์         โชควรกุล (เกรียง)         รุ่น 8
11. 
นายพงศพล            มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
12. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
13. นายคุณาชา           ไชยชุมพร (อาร์ต)          รุ่น 6
 
 
view: 21 shares: