ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. - 19.30 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 14 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
3. นายพงศพล            มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
4. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
5. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5       
6. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
7. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
8. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)      รุ่น 6   
9. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
10. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์       ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
11. นายกมลวรรธน์      ขจรกิติสกุลชัย (ป๊อก)     รุ่น 8
12. นส.ชัดติยาพร        คำแสน (นาง)             รุ่น 5 
13. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
14. นส.สุพิน              หมั่นคิด (สุพิน)            รุ่น 7                             
view: 33 shares: