ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 22.35 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 14 คน
1. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)         รุ่น 5
2. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
3. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
4. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
5. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
6. นายพงศพล            มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
7. นายคุณาชา            ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
8. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5       
9. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)      รุ่น 6   
10. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์       ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
11. นส.ชัดติยาพร        คำแสน (นาง)             รุ่น 5 
12. ร.ศ.เกรียงศักดิ์        โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
13. นส.สุพิน              หมั่นคิด (สุพิน)            รุ่น 7                             
14. นายเลิศ               เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
view: 27 shares: