ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. - 21.00 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 14 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
3. นายเลิศ                 เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
4. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
5. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
6. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
7. พ.ต.หญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)      รุ่น 6    
8. นส.ชัดติยาพร          คำแสน (นาง)             รุ่น 5
9. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5                                      
10. ร.ศ.เกรียงศักดิ์        โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
11. นายกมลวรรธน์      ขจรกิติสกุลชัย (ป๊อก)     รุ่น 8
12. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์       ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
13. นายพงศพล          มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)          รุ่น 5
14. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6
view: 23 shares: