ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 17.45 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม  จำนวน 12 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
3. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์        ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
4. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
5. นายพงศพล            มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)           รุ่น 5
6. นายกมลวรรธน์        ขจรกิติสกุลชัย (ป๊อก)     รุ่น 8
7. นส.ววราพร            อินโต (ปู)                  รุ่น 6
8. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
9. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5
10. นายเลิศ               เทือกแสง (เลิศ)           รุ่น 7
11. นายคุณาชา          ไชยชุมพร (อาร์ต)        รุ่น 6                                    
12. ร.ศ.เกรียงศักดิ์        โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
view: 24 shares: