ข่าว/กิจกรรม

Workshop Zoom ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. - 21.00 น.

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 13 คน
1. นายกมลยศ            พันธุมาศโกมล (ต้น)      รุ่น 8
2. นายนพดล              ธีระวงศ์ภิญโญ (บอย)     รุ่น 5
3. ร.ท.กฤตนัย            ลิขิตจิตถะ (เหรียญ)       รุ่น 8
4. นายแสนทนง           อภิบาลศรี (เหยี่ยว)       รุ่น 5
5. ร.ศ.เกรียงศักดิ์         โชควรกุล (เกรียง)        รุ่น 8
6. พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์        ภูนาฤทธิ์ (อ๊บ)             รุ่น 8
7. นายณยศ               วิจารณ์ภูธร (เติร์ก)       รุ่น 5
8. นายกมลวรรธน์        ขจรกิติสกุลชัย (ป๊อก)     รุ่น 8
9. นส.พัชราวดี           สุนทรศารทูล (โอ้)         รุ่น 6
10. นายพงศพล          มหาวัจน์ (เจี๊ยบ)            รุ่น 5
11. พ.ต.หญิงพิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์ (จุ๊บจิ๊บ)        รุ่น 6
12. นส.สุพิน              หมั่นคิด (สุพิน)            รุ่น 7
13. นส.ชัดติยาพร        คำแสน (นาง)             รุ่น 5
 

view: 37 shares: