ข่าว/กิจกรรม

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

หมวดกฎหมายมหาชน
1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ
5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
 
หมวดกฎหมายท้องถิ่น
1. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งตำรวจท้องถิ่น
2. การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
3. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการจัดการขยะและน้ำเสียในท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
4. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
5. ประมวลเทศบัญญัติต้นแบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมูลฝอย น้ำเสีย และตลาด
6. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
7. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
8. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการจัดการขยะและน้ำเสียในท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
  
หมวดกฎหมายอาญา
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา   
2. การพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4. การจัดทำกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
5. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีก่อการร้าย
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยทนายความสาธารณะเพื่อการคุ้มครองสิทธิ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคดีอาญา
7. กฎหมายต้นแบบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งองค์กรรับรองพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
9. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 
หมวดกฎหมายธุรกิจ
1. กฎหมายรองรับการนำลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในทางธุรกิจ
 
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
1. กรอบกฎหมายว่าด้วยสิทธิแม่ธรณีหรือสิทธิของธรรมชาติ
2. การจัดทำกฎหมายวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่มต้นแบบ
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแม่น้ำ
4. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพื้นที่กันชนเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่า
 
หมวดกฎหมายสังคม
1. กรอบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMVT
2. กฎหมายต้นแบบในการรับรองและคุ้มครองสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
3. กฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ
4. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
5. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยธนาคารเวลาจากการสะสมเวลาเพื่อทำคุณประโยชน์แก่สังคมของผู้สูงอายุ
view: 25 shares: