ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมช่วยนักศึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์

- การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมออกแบบ, ร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co-Design) เพื่อการจัดทำกฎหมายต้นแบบ    
view: 21 shares: