ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมช่วยนักศึกษาในการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

- การสัมมนาพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการตีโจทย์วิจัย
- เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการวิเคราะห์
- เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์
 
view: 28 shares: