ข่าว/กิจกรรม

ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ "คุณสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์"

ประมวลภาพการสอบหัวขอและโครงร่างวิทยานิพนธ์ " คุณสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์ " (สอบเปิดเล่ม) นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร (รุ่นที่ 3) วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง " รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน " ณ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง Convention มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 


 
view: 70 shares: