ผลงานและรางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ 2563

เรื่อง "กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิของแม่ธรณี"
view: 12 shares: