ผลงานและรางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ 2562

เรื่อง "กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินต้นแบบ"
view: 13 shares: