ข่าว/กิจกรรม

"เขียนให้ดี เขียนให้โดน เพื่อการนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ"

- เขียนอย่างถูกขั้นตอน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- เทคนิค การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
- ผลิตบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
- รวมทั้งเทคนิค และจรรณยาบรรณด้านต่างๆ ที่พึงมี

* ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังความรู้และเทคนิคดี ๆ ได้ที่โครงการ

"เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย"

จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง

* ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

* รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

** วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ภาพ หรือคลิ๊ก
https://forms.gle/eWwJ7qEzPhwKgH6N8

view: 266 shares: