ข่าว/กิจกรรม

จบ #นิติศรีปทุม เก่งกฎหมาย ได้หลายภาษา

ทรัพย์ - things
ทรัพย์สิน - Property

อสังหาริมทรัพย์ - immovable property / Realty
คือ ที่ดิน และทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินแบบถาวร หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่สามารถขยับเคลื่อนที่ได้ เช่น อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ไม้ยืนต้น ฯลฯ และรวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นด้วย (ป.พ.พ. มาตรา 139) 

สังหาริมทรัพย์ - movable property / Personalty
คือ ทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ และรวมถึงกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์นั้นด้วย เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ (ป.พ.พ. มาตรา 140) 

ศึกษาเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับภาษาอังกฤษ : https://bit.ly/2O1fmnJ

view: 13 shares: