ข่าว/กิจกรรม

ขอขอบคุณของขวัญปีใหม่ 2563/2020 
จากท่านอธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่มอบให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

และขอขอบคุณแซนตี้ แสนสวย
ท่านอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมถึงอาจารย์ศรีพรมมา จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง
ผู้นำขบวนส่งมอบความสุขในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ

view: 13 shares: