ข่าว/กิจกรรม

บริสุทธิ์ยุติธรรม

คติธรรม ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ "นักกฎหมาย" พึงมี

"ความยุติธรรมนี้ ควรเป็นยอดปรารถนาของนักกฎหมายทุกคน"
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย -
ปรมาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ของประเทศไทย

ผู้มีบทบาทสำคัญในการร่าง และตรวจชำระสะสางหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทย
-ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อ พ.ศ. 2496
 -ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการร่างกฎหมายประจำ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2511
- ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2519
- เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
- ฯลฯ

view: 11 shares: