ข่าว/กิจกรรม

Knowledge Management ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21
นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ผศ.รัฐสภา  แก่นแก้ว
 
 
การเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนจะต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป    อีกทั้งต้องมีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษายุคปัจจุบัน ต้องมีสื่อการสอนที่หลากหลาย    อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  ใช้ FACEBOOK LIVE  ใช้ APPLICATION ต่างๆ เช่น KAHOOT  มาช่วยในการสอน อีกทั้งยังมีการนำ SOCIAL MEDIA  ต่างๆมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย  การเรียนการสอนกฎหมายก็สามารถจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ  การนำเทคนิคและเทคโนโลยีมาช่วยจะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
view: 69 shares: