ข่าว/กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานนิติเวช

โครงการศึกษาดูงานนิติเวช

 

การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐาน เพื่อช่วยเหลือกระบวนการยุติธรรมนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของ สถาบันนิติเวชวิทยา ซึ่งในปี 2556 นี้ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จะครบรอบสถาปนา 60 ปี และได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมขึ้น ซึ่ง คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนิติเวช เพื่อให้นักศึกษาควรได้เห็นการปฏิบัติงานของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในตำรา หรือการฟังคำบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว

view: 19 shares: