ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร จัดโครงการดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร จัดโครงการดูงานนอกสถานที่


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร จัดโครงการดูงานนอกสถานที่  ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ประกอบรายวิชา LPB 823 สัมมนาองค์รวมปัญหาทางนิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และธุรกิจ

นำโดย ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ มีรายละเอียด ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 ดูงานที่ เทศบาลเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 3 -4 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เข้าพบและสัมภาษณ์ท่านนายกเมืองพัทยาหรือผู้แทน และปลัดเมืองพัทยาหรือผู้แทน ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ตลอดจนสภาพปัญหาของการบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2)  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ และการดำเนินงานขององค์กรภายในที่สำคัญเมืองพัทยา และขอวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำบริหารสาธารณะด้านต่างๆ ของ เมืองพัทยา

3)  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเมืองพัทยา  และขอวิทยาก

บรรยายเกี่ยวกับการจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศของเมืองพัทยา

สัปดาห์ที่ 2 บริษัทศิลาสากลพัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557

สัปดาห์ที่ 3 ณ ธฺมฺมชยโพธิสถาน มูลนิธิอินสดา ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

view: 18 shares: