ข่าว/กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Dla.piper

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Dla.piper

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาคารพญาไท จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม  2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ. สำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Dla.piper  ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  ถนนสาทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาภาพรวม และแนวคิดในการบริหารสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งได้ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 9 (รหัส 56)

view: 179 shares: