ข่าว/กิจกรรม

ประชุมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประชุมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  คณะนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกกชั้นปี เพื่อชี้แจงนโยบายของคณะ และข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์กุศล สังขนันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้บริหารคณะ หลังจากนั้น เป็นการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษา
view: 136 shares: