ข่าว/กิจกรรม

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

20 ก.ค. 2554

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                              เรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
                                 ………………………………………………

       ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นั้น คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรกำหนดประเด็นพฤติกรรมหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่คณะนิติศาสตร์จะเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษาคือจะต้องเป็นผู้ที่มี “จิตสาธารณอีกทั้งเป็นผู้มี “หิริ-โอตัปปะ

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

view: 18 shares: