ข่าว/กิจกรรม

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

9 พ.ค. 2554
คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ แก่ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
view: 24 shares: