ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ HUM 311 บัณฑิตในอุดมคติ 1 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ลักษณะงานในวิชาชีพกฎหมาย”

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ HUM 311 บัณฑิตในอุดมคติ 1 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ลักษณะงานในวิชาชีพกฎหมาย”

 

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ HUM 311 บัณฑิตในอุดมคติ 1 โดยจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ลักษณะงานในวิชาชีพกฎหมาย”  ระหว่างวันที่ 2-3 และ 9 เมษายน 2554 ณ ห้องสมุดวารสารและสื่อโสตทัศน์ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแขนงต่างๆ ของวิชาชีพกฎหมาย มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

       1. ผศ. โสภณ  เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิตในอุดมคติ และลักษณะงานในอุดมคติ และลักษณะงานในวิชาชีพกฎหมาย

       2.  พ.ต.ท.ณรงค์ชัย  บุญประเสริฐ  รักษาการในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ และนายณยศ  วิจารณ์ภูธร  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพตำรวจและ DSI

       3. นางสาวศศิรัศม์  บูลศักดิ์  ชุณหกสิการ Tileke & Gibbins International Ltd. และนายกำชัย  สังข์ประไพ Legal Advisor Vovan & Associes   บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพทนายความ

       4. นายกุลพล  พลวัน  อัยการอาวุโส  สำนักงานอัยการสูงสุด  และนายอดุลยคุปต์  ทองจีน  รองอัยการจังหวัด  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์  บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพอัยการ

       5. นายนัทธี  จิตสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

       6. ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

       7. นางสาวฉันทนา  เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลแรงงานกลาง และนายนิติธร  วงศ์ยืน  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจำสำนักประธานศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ ลักษณะงานในวิชาชีพผู้พิพากษา

view: 428 shares: