ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการ ณ อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 4 ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ และ ดร. รองพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายเปรียบเทียบ:ความสำคัญของกฎหมายโรมันที่มีต่อประมวลกฎหมายแพ่งในระบบกฎหมายซีวิลลอว์”โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามและอภิปรายร่วมด้วย
view: 37 shares: