ข่าว/กิจกรรม

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษากฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) ณ  ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  อาคารเทพทวารวดี   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวเปิดการสัมมนา โดยภายในงานได้มีการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ผลงานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ”
  โดย ดร.วันดี สุชาติกุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • การเข้าเป้นภาคี CISG ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  โดย ดร.จุมพิตา  เรืองวิชาธร  ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและวิจัยกฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การเข้าเป็นภาคี CISG ของประเทศไทย และการออกกฎหมายอนุวัติการ
  โดย ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล (ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)
 • ผลกระทบของการเข้าเป็นภาคี CISG ต่อประเทศไทย
  โดยอาจารย์ธิดารัตน์  ศิลปภิรมย์สุข อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
view: 240 shares: