ข่าว/กิจกรรม

ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553

ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 กำหนดให้การคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้แทนองค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน  12 คน โดยในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์นั้น สามารถมีกรรมการสรรหาได้  4 คน แบ่งเป็นคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  2 คน และเอกชน  2 คน  โดยในส่วนของผลการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นั้น ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกไปเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย
view: 52 shares: