ข่าว/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการแพทย์”

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการแพทย์”

23 มิ.ย. 2558

ด้วยศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องให้บริการทางสาธารณสุข  ซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้สิทธิและความรับผิดทางกฎหมายทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางสาธารณสุข

             ดังนั้น ข้อกฎหมายและการบริหารจัดการสำหรับการระงับข้อพิพาทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดอบรม หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการแพทย์” เพื่อให้ประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในวันที่  6 กรกฎาคม 2558  เวลา  08.30 – 15.00  น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  ในอัตราคนละ 2,500 บาท

view: 12 shares: