ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเด็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษ

ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเด็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรฯ”

27 ก.พ. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือทางวิชาการจากศาลแรงงานกลาง ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “ประเด็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร: การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”

ระหว่างวันพุธที่ 1-วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>Click!!<<

ลงทะเบียนออนไลน์ >><Click!!<<

view: 16 shares: