ข่าว/กิจกรรม

บรรยายพิเศษ “สิทธิบัตรและการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ”

บรรยายพิเศษ “สิทธิบัตรและการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ”

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิบัตรและการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรของประเทศไทย (Patent Cooperation Treaty)” โดยมีคุณสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง Conference 5 SM Tower มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

view: 14 shares: