ข่าว/กิจกรรม

บรรยายพิเศษ “วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย”

บรรยายพิเศษ “วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย”

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย” โดยวิทยากรพิเศษ ดร. ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร กรรมการบริหาร Cyrus Security Company เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Conference 5 ชั้น 17 อาคาร SM Tower มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

view: 22 shares: