ผลงานและรางวัล

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินต้นแบบ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภท "วิทยานิพนธ์ระดับดี" กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ Event Hall ๑๐๒-๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คุณลักษณะของผลงาน / จุดเด่น
          
ผลผลิตของวิทยานิพนธ์คือ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินที่เป็นการเฉพาะมีเอกภาพ เหมาะสมกับประเภทคดีและลักษณะของความผิด ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและลงโทษได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสากล ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านดังนี้
(1) ด้านอาชญากรรม
(2) ด้านเศรษฐกิจ

(3) ด้านสังคม
(4) ด้านความมั่นคง
(5) ด้านระหว่างประเทศ
(6) ด้านวิชาการ

การนำไปใช้ประโยชน์
          ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ........ เป็นต้นแบบของกฎหมายวิธีวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ หรือพัฒนาเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการจัดทำกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

view: 189 shares: